Ambachtelijk museum, Stichting Hoeve Strobol.

Statutaire naam: Stichting Hoeve Strobol

Strobolse Heidesteeg 10A
5491 RT Nijnsel Gem. Meierijstad
Tel:  041477144 of 0653817669
Mailadres: bert@hoevestrobol.nl
Website: www.hoevestrobol.nl

Fiscaal nummer: 852759630
Kvk nummer: 57841152

Beleidsplan
Stichting Hoeve Strobol
2023-2025

Inleiding
In dit beleidsplan legt de Stichting Hoeve Strobol haar beleidsvoornemens voor de periode 2023-2025  neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is eveneens afhankelijk van externe ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Doelstelling
Bij het uitzetten van het door te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. Museum Hoeve Strobol heeft als doel het in stand houden van een ambachtelijk museum, het organiseren van historische evenementen in combinatie met een recreatiegelegenheid. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van Stichting Hoeve Strobol wordt het algemeen belang gediend.

Geschiedenis
De Stichting Hoeve Strobol werd opgericht op 29 april 2013. Hoeve Strobol toont op 1600 vierkante meter hoe onze voorouders werkten, leefden, overleefden en beminden. Onder erbarmelijke omstandigheden of vermogende omstandigheden, steeds zoekend naar verbetering. Alle museumonderdelen waaronder tractoren, automobielen, ambachtelijk gereedschap en huishoudelijk gerei zijn of worden nog gerestaureerd met inzicht, liefde en zorg voor traditie.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de volgende personen:
Voorzitter: Lambertus Verbakel
Penningmeester: Miranda van den Brand- van Lieshout
Secretaris: Corrie Haenen
Bestuurslid: Marike Kockmann-Donders
Bestuurslid: Thijs van Oudenhoven.

Werkzaamheden
Het beheren van cultureel en industrieel erfgoed voor het nageslacht. Het uitdragen van cultureel en industrieel erfgoed – overzichtelijk ten toon te stellen en toe te lichten voor het publiek. Het verzamelen van producten – documenten, foto’s en films.

Werving van gelden
De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van haar inzet, de inzet van haar vrijwilligers en van giften van derden. Schenkingen aan het museum worden aangewend voor – uitbreiding van de collectie – het restaureren van museum stukken – investeringen binnen het museum in overleg met de schenker. Schenkingen worden bij het resultaat geboekt. Een continue bron van inkomsten wordt gevormd door  de entreeprijs en daarbij verkochte drankjes en op verzoek een eenvoudige lunch. Ook worden er vanaf 2023 jaarlijks 3 keer 2 dagen thema stoomdagen gehouden met de gerestaureerde R.Wolf stoommachine en wordt er een jaarlijks oogstfeest gehouden waarbij ouderwets gebakken brood of worstenbroodjes, vers gebrande koffie tegen een kleine prijs worden verkocht.

Beheer van gelden
Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed (gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, inschrijving Kamer van Koophandel, reiskosten en overige onkostendeclaraties. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

Museum Hoeve Strobol heeft geen winstoogmerk en draagt zorg voor een jaarlijkse sluitende begroting om de continuïteit van het museum te waarborgen. De stichting werkt met vrijwilligers die ingekomen materialen restaureren – rondleidingen verzorgen – de gasten van een kop koffie voorzien – enz. Een grote uitdaging van stichting Hoeve Strobol vormt de lage drempel van de organisatie maar ook het zorgen voor een vriendelijke entree prijs zodat het museum voor iedereen toegankelijk kan zijn.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers van de Stichting Hoeve Strobol verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Er is voor de vrijwilligers geen vergoedingsregeling in geldelijke zin van het woord, uitsluitend een vrijwilligers avond die gehouden wordt met om de 5 jaar een uitstapje.

Toekomst:
Stichting Hoeve Strobol heeft de verkregen stoommachine in 4.5 jaar gerestaureerd en weer als nieuw hersteld. Er worden nu diverse stoomdagen mee gehouden wat weer extra bezoekers creëert. Ook wordt er bij de stoommachine volop gewerkt aan de nieuwe smederij – klompenfabriek – en de karrenwiel werkplaats. Onlangs heeft het museum een prachtige schenking gekregen van het Daf Museum Eindhoven. Het betreft een Kromhout motor 1952 opgebouwd op een Daf aanhanger 1952 en voorzien van een Heemaf generator 1952. Een aantal vrijwilligers gaan de komende jaren deze geheel restaureren en draaiend maken. Ook is er uit een zagerij uit Duitsland een staande raamzaag geschonken uit 1952. Een groep vrijwilligers heeft deze in september 2022 gedemonteerd en naar het museum getransporteerd. De komende jaren zal deze weer worden opgebouwd en werkend gemaakt.

Balans:
De meest recente balans is opgesteld op 31 december 2021.

Meerjarenbegroting

Sint-Oedenrode, 24 februari 2023

Voorzitter L.A.A. Verbakel

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021